روز خلیج فارس

روز خلیج فارس10 اردیبهشت 1400

 کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می‌داند

که دنیا می‌شناسد با خلیج فارس ،ایران را

 
روز ملی خلیج فارس گرامی باد.
روز خلیج فارس