کانال تلگرام
88342426 ، 88820257 ، 88825380
لیست شماره تماس های مرکز
حوزه ریاست  106
آموزش 113
مالی و اداری  115
فرهنگی و روابط عمومی  108
پژوهش و فناوری  112
دوره های کوتاه مدت  103
حراست  107
انفورماتیک 114
روابط بین الملل  103